سلام بر دیار همیشه سبز تالش

 

 

بلبل هرجا باشد میل چمن دارد

      

                                           سرباز هرجاباشد میل وطن دارد .